LADYSMITH BLACK MAMBAZO

Albums recorded by Ladysmith Black Mambazo, including release dates and current CD availability.

 

Available on this page:
• link to a web-site specific to this artist - click on the name above
• album track-listing and personnel details - click on album title
• brief biographical details - click on person's name (uses a pop-up)
• large cover scan - click on album cover (uses a pop-up)
• buy from Amazon.co.uk - CD or MP3 download direct from Amazon
  or through Amazon Marketplace in column headed BUY. A blank
  means it is not available.

No

TITLE

RELEASED

1

Amabutho

02/73

 

 

2

Imbongi

--/74

 

 

3

Umama Lo

--/74

 

 

4

Isitimela

06/74

 

 

5

Ukukhanya Kwelanga

12/74

 

 

6

Phezulu Emafini

--/76

 

 

7

Amaqhawe

--/76

 

 

8

Ukusindiswa

--/77

 

 

9

Indlela Yasezulwini

--/78

 

 

10

Ezinkulu

--/79

 

 

11

Nqonqotha Mfana

--/80

 

 

12

Intokozo

--/80

 

 

13

Phansi Emgodini

--/81

 

 

14

Ulwandle Olungcwele

--/81

 

 

15

Umthombo Wamanzi

--/82

16

Induku Zethu

--/83

17

Ibhayibehli Liyindlela

--/84

 

 

18

Inkazimulo

--/85

 

 

19

Inala

--/85

20

Zibuyinhlazane

--/86

21

Thandani

--/87

 

 

22

Shaka Zulu

--/88

23

Journey Of Dreams

--/88

24

Homeless

--/89

 

 

25

Izigqi Zendoda

--/90

 

 

26

Two Worlds One Heart

09/90

27

Ezulwini Siyakhona

--/92

 

 

28

Favourites

--/92

 

 

29

Inkanyezi Nezazi (The Star And The Wiseman)

04/92

30

Liph' Iqiniso

02/94

31

Gift Of The Tortoise

03/94

32

Thuthukani Ngoxolo (Let's Develop In Peace)

--/95

33

Ukuzala-Ukuzelula (with Ne Nzalabantu)

--/96

 

 

34

Heavenly

--/97

35

How The Leopard Got His Spots

--/98

36

Gospel Songs

04/99

37

Live At The Royal Albert Hall

10/99

38

In Harmony

03/01

39

Raise Your Spirit Higher (Wenyukela)

05/03

40

No Boundaries [with The English Chamber Orchestra]

03/05

41

Live At Montreux 1987 1989 2000

09/05

42

Long Walk To Freedom

01/06

43

Ilembe: Our Tribute To King Shaka

04/07


If you came straight to this page, click on the button below to explore the rest of this site: there are album lists for over 800 artists, links to a wide range of music-related sites (magazines, record companies, shops & equipment manufacturers for example) and HiFi-related sites (mainly manufacturers).

1) AMABUTHO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Amabutho
Isigcino
Yandla Yabeletha
Awu Wemadoda
Ushaka
Mlaba
Nomathemba
Nqonqota Mfani
Sivuya Sonke
Nkosi Yamakhosi
Utugela
Ngelekelele




Producer:



2) IMBONGI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Imbongi
Uthando
Sengikhumbele Unomathemba
Isimanga Sikathekwane
Mazulu Thandanani
Yithina Labo
Abazali
Awu Phathaphatha
Bhala Mabhalane
Izinkomo Zikababa
Ibhubesi Lasenyakatho
Gijimani Wezintombi




Producer:



3) UMAMA LO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mama Lo
Lomhlaba
Uyobunenhlanhla
Ngoanyana
Busisiwe
Benzani
Lonyaka
Umtwana
Isihlalo
Aja Apepa
Ithekisi
Lalelani Masoka




Producer:



3) ISITIMELA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Isitimela
Vulan' Amasango
Jomba Mlaleli
Sasuka Lemakhaya
Wematshitshi
Isimanga Sikathekwane

Zithi Nqonqonqo
Khulekani Zinsizwa
Ikhaya Likababa
Sibezwile
Thandiwe Wam
Izinkomo Zikababa




Producer:



5) UKUKHANYA KWELANGA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Baba Wethu Singenile
Uboyekinyango Yakho
Jabula Mfana
Ngxa Ngimbona Umsindisi
Wazithwalizono Jesu
Vuka Jona Sithandaze
Uhambho Lwamambazo
Isimanga Salomhlaba
We, Nhliziyo Yami
Yizwani Indaba
Uphi Umhlobo Onjengo Jesu
Ngingahlanzwa Ngani Na




Producer:



6) PHEZULU EMAFINI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Esiphambanweni
Limnandi Ivangeli
Nkosi Sihlangene
Phezulu Enkosini
Enimkuzeni
Thuma Umlilo Ongcwela
Phakamisa Amehlo
Kanye Nawe Nkosiyami
Uthando Lukababa
Yithi Umlilo Ovuthayo




Producer:



7) AMAQHAWE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Amaqhawe
Sanibonani Maswati
Nansi Incwadi
Inkazimulo
Ngisele Ngedwa
Ngi Boniseleni
Ngiyekeleni
Umhlab'uyangilahla
Esilulwini
Amakhosi
Ntabamhlophe
Eyami Intombi




Producer:



8) UKUSINDISWA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nxa Ebizwa Amagama
Mangisondele
Yekinhlanhla
Umthombo Wase Golgata
Sisebusweni Bakho
Siyacela Kuwe Jesu
Igamalika Jesu
Zulu Khaya Lami
Ujesu Wami
Nkosi Ngawo Umusa Wakho
Mawungangidluli Jesu
Lapho Ezulwini




Producer:



9) INDLELA YASELZUWINI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Wozani Ku Jesu
Uligugu Lami
Woza Mooni
Izwi
Uma Ngingena Esontweni
Kukhona Zonkizinto
Safa Thina
Igama Lenkosi
Intando Ka Thixo
Thatha Konke
Woza Sambe
Ngiyamthand'ujesu




Producer:



10) EZINKULU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bamnqobile
Halo My Baby
Siyakhanya Isibane
Woza Sambe
Hamishaweta
Amafutha Esibane
Jubilee
How Long Should I Wait
Bayasithanda
We Dudu We Themba Lami
Bhayi Bhayi Lindiwe
Kura Gazankulu




Producer:



11) NQONQOTHA MFANA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nqonqotha Mfana
Igugu Lami
Bayosala Bekala
Amabutho
Nomathemba
Imbongi
Isigcino
Nkosi Yamakhosi
Lindiwe
Yadla Yabeletha
Baleka Mfana
Awu Phathaphatha




Producer:



12) INTOKOZO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sikhonze Inkosi
Ngomlandela
Praise The Lord
Tsamaya Pelo Yaka
Bayede Nkosi Yami
Vela Somandla
Wonke Amehlo Azokumbona
Nearer My God
Tsamaya Sathane
Awu Jerusalema
Re Bitsa Batho Bohle
Fall Rain Fall Rain




Producer:



13) PHANSI EMGODINI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nansi Imali
Saziwa Izwe Lonke
Hamba Angikhathali
Shukuma Ntombi
Khwishi Khwishi
Sawela Ulwandle
Ukhulumelani?
Wemhlaba Uzodela
Wena Ntombi Uyasidumaza
Uzenzile Akakhalelwa
Nansi Indaba Sondelani
Sanibonani Nonke (Wir Grussen Euch Alle)




Producer:



14) ULWANDLE OLUNGCWELE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Izithembiso Zenkosi
Limnandi Izulu
Ulwandle Oluncgwele
Sishumayel'ivangeli
Siphum'emnamlezweni
Nkosi Yami Ngabusiswa

Ayanqikaza Amagwala
Baba-No-Mama
Khayelihle Khaya Lami
Lifikile Ivangeli
Woza Emthonjeni
Vukani Sihambe Zingelosi




Producer:



West Nkosi

15) UMTHOMBO WAMANZI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Uzube Nami Baba
Ungikhumbule
Emafini
Yimani
Igazi Lemihlatshelo
Uthando
Silgugu Isiphambano
Baba Wethu
Siyawadinga Amandla
I'nhliziyo Zethu
Hallelujah
Abantu Bayahluleka






Producer:



West Nkosi

16) INDUKU ZETHU

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mangosuthu
Induku Zethu
Vukani
Kubi Ukungalaleli
Ithemba Lakho
Isono Sami Sentombi

Ingwe Idla Ngamabala
Umzalwane
Ifa Lobukhosana
Wayibamba Mfana
Watatazela
Bakhuphuka Izwe Lonke



Producer:



West Nkosi

17) IBHAYIBEHLI LIYINDLELA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kuzohlatshelelwa
Ibhayibeli Lami
Umthombo Wegazi
Ngeke Ngiphinde
U Jesu Wami
Hiangabeza U Jesu
Ivageli Labasha
Waklazulwa
Khaya Lami
Vul'inhliziyo
Inyanga Enkulu
Igazi Lemihlatshelo




Producer:



18) INKAZIMULO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

E Golgotha
Izindlela Zimbili
Saba Khuluma Izindaba
I Love Jesus
Umthetho
U Jesu Uyeza
Makabongwe (Halleluya)
Mathathu Lamadoda
Vata Unser
Uma Ngimbona




Producer:



19) INALA

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Buya Uz'ekhaya
That's Why I Choose You
Wahlala Emnyango
Ngothandaza Njalo
Kulomhlaba (Thula)

Udla Nge'nduku Zabanye
Pauline
Isala Kutshelwa
Kwashintsh'isthothobala
Uthando Oluphelayo





Producer:



West Nkosi

20) ZIBUYINHLAZANE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Homeless
Yinhle Lentombi
Nomathemba
Isigcino
Nkosi Yamakhosi
Is'timela S'hambile
Gijimani Wezintombi
Amabutho
Baleka Mfana
Vulan'amasango





Producer:



21) THANDANI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Emshadweni
Yekubuhle Bokukholwa
Asisho Ingoma
Ukubonga Kumnandi
Jabulani Sesingabantwana
Kanti Usasheba
Umzuzu Nay'ujesu
Ngingenwe Emoyeni
Mhlangidinwa Ngikhathele
Shwele Baba




Producer:



22) SHAKA ZULU

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Unomathemba
Hello My Baby
Golgotha
King Of Kings
Lomhlaba Kawunoni (The Earth Never Gets Fat)

How Long?
Ikhaya Lamaqhawe (Home Of The Heroes)
Yibo Labo (These Are The Guys)
Rain, Rain, Beautiful Rain
Wawusho Kubani? (Who Were You Talking To?)




Producer:



Paul Simon

23) JOURNEY OF DREAMS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Umusa Kankulunkulu (Mercy Of God)
Lindelani (Get Ready)
Ukhalangami (You Cry For Me)
Bavimb'indlela (The Stumbling Block)
Bhasobha (Watch)
Nomakanjani (Dark Or Blue)
Hamba Dompasi (No More Passbook)
Ungayoni Into Enhle (Destroy Not This Beauty)
Amaphiko Okundiza (Wings To Fly)
Wayibambezela (Don't Waste Her Time)
Ungakhohlwa (Don't Forget)
Ibhubesi (The Lion Song)
Amazing Grace




Producer:



Paul Simon, Joseph Shabalala,
Russ Titelman

24) HOMELESS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Homeless
Inhle Lemtombi
Noma Themba
Isigcino
Nkosi Yama Khosi
Isitimela
Zintombi
Amabutho
Baleka Mfana
Vulani Amasango




Producer:



25) IZIGQI ZENDODA

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Usema Yedwa - The Child Now Supports Himself
Umuntu Uhlale Phenduka - One Who Is Always Indecisive
Thatha Iselukelko Sami - Take My Piece Of Advice
Zhawula Mzalwana - Let Us Shake Hands My Brother In Christ
Uthando - Love
Leililungleo Elakho - Do As You Know Best
Makabongwe - Let Us Sing Praises To God
Leiph'ithemba Lakho - Where Is Your Hope Trust In God
Guqua Uthandaze - Kneel And Pray
Zama Ukuyezulwini - Try To Reach Heaven
Lelinlungelo Elakho - Do As You Know Best [percussion re-mix]




Producer:



26) TWO WORLDS ONE HEART

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Township Jive
Ofana Naye (Nobody Like Him)
Bala Ubhale (Count And Write)
Love Your Neighbour
Leaning On The Everlasting Arm
Rejoice
Hayi Ngalesiskhathi (Not Right Now)
Emhlabeni (In This World)
Isikhathi Siyimali (Time Is Money)
Nami Ngaze Ngamthola (I Found Him)
Ngomnyango (By The Door)
Scatter The Fire
Cothoza Mfana (Tip Toes Guy)


Mingo Araujo
Tony Cedras

Chacal
Cidinho
Anton Fig
Sammy Figueroa
Mark Ledford
David McMurray
Ray Phiri
Armand Sabal-Lecco
Joseph Shabalala
Marvin Winans
The Winans

Producer:

Bambu
Accordion, Organ,
Synthesiser Bass
Moringa
Shaker
Drums
Conga
Trumpet
Synthesiser, Keyboards
Guitar
Bass
Vocals
Keyboards, Vocals
Backing Vocals

Dan Lawson, Ray Phiri,
Joseph Shabalala, Marvin Winans

27) EZULWINI SIYAKHONA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Amagugu
King Of Kings
Ngithunylwe Kini
Ezulwini Siyakhona
Woza Kujesu
Walk In The Light Of God
Dumisa Inkosi Yami
Rococo




Producer:



28) FAVOURITES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Inkanyezi Nezazi
Sibezwa Bekhuluma
Watatazela (You Seem To Be In A Hurry)
Amabutho (Warriors)
Ngaza Ngambona (I've Seen Him)
Khayelihle Khaya Lami
Lifikile Ivangeli (The Gospel Has Arrived)
Uthando Olungaka (What A Great Love)
Ebetlehema Yiyo Lenkosi (In Bethlehem, He Is King)
Indukuzethu (Our Fighting Sticks)
Bakhuphuka Izwe Lonke (They Went Up To The Country)
Sadumela Intozabanye (We Surprised Other People)
Sithando Ngize Kuwe (Love, I've Come To You)
Thandiwe Wami (My Lover)
Baxabene Babangani (Friends Who Have Quarrelled)
Yinhle Lentombi
Emgodini
Halleluya
Amazing Grace/Nearer My God To Thee




Producer:



29) INKANYEZI NEZAZI (THE STAR AND THE WISE MAN)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Inkanyezi Nezazi (The Star And The Wiseman)
Ngaze Ngambona (I've Seen Him)
Uthando Olungaka (What A Great Love)
Ebetlehema Yiyo Lenkosi (In Bethlehem He Is The King)
Lungisa Indlela Yakho (Prepare Your Journey)
Sadumela Intozabanye (We Sprang Upon Other People's Things)
Sithando Ngize Kuwe (Love, I've Come To You)
Baxabene Babangani (Friends Have Have Quarrelled)
Sibezwa Bekhuluma (We Hear Them Talking)
Abantwana Basethempeleni (Children From The Temple)




Producer:



Joseph Shabalala

30) LIPH'IQINISO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Liph' Iqiniso
Akasekh' Engimzondayo
Abezizwe Ngeke Bayiqede
Isifikil' Inkululeko
Mus' Ukumbulal' Umuntu
Ayikh' Indaw' Enjengekhaya
Woza Ngihambe Nawe
Ekusen' Emathuneni
Ubuhle Beqabane
Umnjonj' Awusitholanga





Producer:



Joseph Shabalala

31) GIFT OF THE TORTOISE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Introduction
Kanje Kanje
Rain Chant
There Come Our Mothers
Nomyekelo
Finger Dance
Thekwane
Vulani Ringi Ring
Boy Who Turned Into A Cat
Paparam Vingo
Shabalala
Two Shelleni
Mbube (Wimoweh) (The Lion Sleeps Tonight)
Peace Be With You


Johnny Clegg
Fauna Dillon-Ostrow
Tahkus Ekedal
Rita Lackey
Abednego Mazibuko
Albert Mazibuko
Geina Mhlophe
Russel Mthembu
Leib Ostrow
Joseph Shabalala

Producer:

Guitar
Vocals
Vocals
Vocals
Vocals
Vocals
Vocals
Vocals
Shaker, Jew's Harp
Vocals

Geina Mhlophe, Leib Ostrow,
Joseph Shabalala

32) THUTHUKANI NGOXOLO (LET'S DEVELOP IN PEACE)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kangivumanga (I Disagreed)
Sisesiquingini (Everything Is So Stupid)
Wawukhona Yini E New York? (Were You in New York?)
Kumahala Yini Ukuhlonipha? (Nothing Is Paid For Respect)
Izinto Ziyavuma ("A" Distinction)
Lalel' Izwi Kujehova (Surely Goodness & Mercy Will Follow)
Akehlulek Ubaba (With God Everything Is Possible)
Hlanganani Siyobula (The Guests Are Arranging)
Kawujabuli Ngani? (Why Aren't You Happy?)
Isondo Liyajika (What Goes Around Comes Around)
Ayihlale Phansi (Let's Sit Down & Negotiate)
Umunt' Onjani? (What Kind Of Person Are You?)





Producer:



Joseph Shabalala

33) UKUZALA-UKUZELULA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wawukhona Yini E New York
Hlanganani Siyobhula
Bayesaba
Sibhamu
Zikhonkwane Zezulu
Lempi Ngeyakho
Kuxatshenwe Ngenxa Yakho
Mshengu Usezansi
Uyaya Yini Ezimamba
Cishe Wayinyathela




Producer:



34) HEAVENLY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Yitho Umlilo Ovuthayo
Knockin' On Heaven's Door
Oh Happy Day
People Get Ready
Take My Hand, Precious Lord
Sohlabelelu Hosana
I'll Take You There
Rain, Rain, Beautiful Rain
River Of Dreams
Jesus Is My Leader
Chain Gang
He Showed Me His Hands
Ilungelo Ngelakho


Alan Abrahams

Bill Champlin
Paulinho Da Costa
Michael Dorian

Nathan East
Kenny Elliott
Andrew Gouche
Betty Griffin
Paul Jackson Jr
Ladysmith Black Mambazo
Les McCann
West Nkosi
Dolly Parton
Bonnie Raitt
Lou Rawls
John "JR" Robinson
Veli Shabangu
Phoebe Snow
Ntokozo Zungu

Producer:

Strings, Drums,
Drum Programming
Vocals
Percussion, Conga
Organ, Strings, Kalimba,
Drum Programming
Organ, Bass, Piano
Piano, Drums
Bass
Vocals
Guitar, Keyboards
Vocals

Strings
Tenor Saxophone
Vocals
Guitar
Vocals
Drums
Percussion
Vocals
Guitar

Alan Abrahams, Joseph Shabalala

35) HOW THE LEOPARD GOT HIS SPOTS

1.
2.
3.
4.
5.

Asambeni (Let Us Go)
Ingwe (The Leopard)
Abangani (Friends)
Ngiyabazi (I Know Them)
Mabalabala (Spots)

Actor Danny Glover and Ladysmith Black Mambazo team up to tell this Just So story by Rudyard Kipling


Danny Glover

Producer:

Speech

36) GOSPEL SONGS

 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

 
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Disc One
Inkanyezi Nezazi (The Star And The Wiseman)
Isigcino (Finally)
Nqonqotha Mfana (The Boy Knocks)
Nkosi Yamakhosi (Lord Of Lords)
Isitimela (The Train)
Umama Lo (This Mother)
Ushaka (King Of Zulus)
Amabutho (Warriors)
Nansi Imali (There Is Money)
Nomathemba (Name Of A Woman)
Imbongi (Praiser)
Yandla Yabeletha (It Eats Often)
Isimanga Sikathekwane (The Wonder Of The Hammerhead Bird)
Awu Wemadoda (Hey Man!)
Izinkomo Zikababa (My Father's Cattle)
Hello My Baby
Zithi Nqonqonqo (They Are Knocking)
Uyobunenhlanhla (You Are Lucky)

Disc Two
Mazulu Thandanani (Zulus Love One Another)
Utugela (The Tugela River)
Beleka Mfana (The Boy That Runs Away)
We, Nhliziyo Yami (Behold My Heart)
Sigugu Isiphambano (The Cross Is Precious)
Baba Wethu Singenile (Our Father, We Have Entered)
Isimanga Salomhlaba
Inhliziyo Zethu (Our Hearts)
Igazi Lemihlatshelo (It Is The Blood Of Sacrifices)
Emafini (In Heaven)
Uphi Umhlobo Onjengo Jesu (Where Is A Friend Like Jesus)
Wazithwal'izono Jesu (You Bore Our Sins Jesus)
Ngingahlanzwa Ngani Na (What Will Purify Me?)
Vuka Jona Sithandaze (Wake Up Jonas, Let Us Pray)
Ngxa Ngimbona Umsindisi (When I See The Saviour)


Abednego Mazibuko
Albert Mazibuko
Russel Mthembu
Joseph Shabalala
Thulani Shabalala
Jockey Shabalala

Producer:

Vocals
Vocals
Vocals
Vocals
Vocals
Vocals

37) LIVE AT THE ROYAL ALBERT HALL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Introduction
Vulani Amasango (Open The Gates)
Ngamtholas
Hello My Baby
Abadala
King Of Kings
Wena Othanda
Inkanyezi Nezazi (The Star And The Wiseman)
Ngothandaza Njalo (I Will Keep On Praying)
Rain Rain Beatiful Rain
Phansi Emiodini (Deep Down In The Mines)
Homeless


Jabulani Dubazana
Abednego Mazibuko
Albert Mazibuko
Russel Mthembu
Joseph Shabalala
Msizi Innocent Shabalala
Sibongiseni Lucas Shabalala
Thamsanqa Shabalala
Thulani Shabalala

Producer:

Vocals
Vocals
Vocals
Vocals
Vocals
Vocals
Vocals
Vocals
Vocals

 

Recorded live at The Royal Albert Hall, London, England on 22 April 1999

38) IN HARMONY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Introduction
Once In A Blue Moon (With The Lighthouse Family)
Imbube
Ain't No Sunshine
Nomatheba (Mother Of Hope)
(Nkosi Sikele'l-Afrika) Shosholoza
Lungisa Indlela Yaakho (The Clear Path)
Ngotholaza Njalo (I'll Keep On Looking)
Abezizwe '99 (Uniting Nations Together)
Hello My Baby
I'll Take You There
Baba Wethu Singenile (Our Father We Are Here)
Abantwana Basthempeleni (Children Of The Temple)
Oh Happy Day
Vuka Jonah Sithandaze (Wake Up Jonah Let Us Pray)
Amazing Grace (Closer My God To Thee)
Inkanyezi Nezazi (The Star And The Wiseman)




Producer:



Alan Abrahams, D'Influence,
Joseph Shabalala

39) RAISE YOUR SPIRIT HIGHER (WENYUKELA)

 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

UK Issue
Tribute
Because I Love You
Wenyukela
Wenza Ngani
Dlondlobalo Njalo
Sandlwana
Mbayimbayi
Black Is Beautiful
Uqinsile Ubaba
Udidekeli Umhlaba
Iningi Liyabon Ububende
Wangibambezela
Wamuhle Umshado
Phalamende
Faki Bhande
Music Knows No Boundaries
Halala South Africa

US Issue
Wenyukela (Raise Your Spirit Higher)
Uqinisil' Ubada (Lord Is The Light And Truth)
Selingelethu Sonke
Wangibambezela (Message From His Heart)
Wenza Ngani? (How Did You Do That?)
Udidekil' Umhlaba (Lord's Work)
Iyahlonipha Lengane
Wamlul' Umshado (Beautiful Wedding)
Because I Love You
Black Is Beautiful
Music Knows No Boundaries
Fak' Ibhande (Don't Drink And Drive)
Tribute

UK Issue


US Issue



Producer:



Joseph Shabalala

40) NO BOUNDARIES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jabulani - Rejoice
Homeless
Awu Wemadoda
Amazing Grace
Dona Nobis Pacem
Ngingenwe Emoyeni (Wind Of The Spirit Of God)
Umzuzu Nayi Ujesu
Jesu, Joy Of Man's Desiring
Sanctus (Heilig, Heilig, Heilig)
Ave Verum Corpus
Lifikile Ivangeli
Walil' Umtwana (The Child Is Crying)


Amarille Ackermman
Simon Ball
Benjamin Buckton
David Cohen
Magda DeVries

Alison Dodds
Jabulani Dubazana
Matthew Elston
Ofer Falk
Gillian Findlay
Richard George
Ralf Gothoni
Bernie Green

Lionel Handy
Clive Howard
Abednego Mazibuko
Albert Mazibuko
Russel Mthembu
Bernard Kisby Queen

Tim Roberts
Isak Roux
Josephine Saint Leon
Matthew Scrivener
Jockey Shabalala
Joseph Shabalala
Msizi Innocent Shabalala
Sibongiseni Lucas Shabalala
Thamsanqua Shabalala
Thulani Shabalala
Matthew Souter
Barry Van Zyl

David Venter
Hanneke Ver Schoor
Stephen Williams
Simon Wolfisch

Producer:

Harp
Bassoon
Violin
Clarinet
Bongos, Glockenspiel, Marimba, Vibraphone, Crotale
Violin
Vocals
Violin
Violin
Violin
Violin
Piano
Cymbals, Timbales, Tympani, Tamtam, Shaker, Block
Cello
Viola
Vocals
Vocals
Vocals
Timbales, Tympani, Shaker, Block, Cymbals, Tom-Tom
Oboe
Piano, Harpsichord
Viola
Violin
Vocals
Vocals
Vocals
Vocals

Vocals
Vocals
Viola
Drums, Percussion, Bells, Shaker, Shekere
Flute
Horn
Double Bass
Cello

Isak Roux, Joseph Shabalala

41) LIVE AT MONTREUX 1987 1989 2000

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wangibambezela
Hello My Baby
King Of Kings
Wena Othanda Abantu
Amazing Grace
Yibo Labafana
Kwathatha
Homeless
Nkosi Sikelela
Nomathemba
Yinhle Lentombi




Producer:



42) LONG WALK TO FREEDOM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nomathemba
Hello My Baby
Diamonds On The Soles Of Her Shoes
Homeless
Rain Rain Beautiful Rain
How Long
Mbube
Amazing Grace/Nearer My God To Thee
Nkosi Sikelel' iAfrika
Inkanyezi Nezazi
Shosholoza
Long Walk To Freedom (Halala South Africa)
Thula Thula


Marie Daulne
Lucky Dube
Melissa Etheridge
Emmylou Harris
Bhekumuzi Luthuli
Taj Mahal
Vusi Mahlasela
Hugh Masekela
Abednego Mazibuko
Albert Mazibuko
Joe McBride
Sarah McLachlan
Natalie Merchant
Russel Mthembu
Nokukhanya
Phuzekhemisi
Joseph Shabalala
Msizi Innocent Shabalala
Sibongiseni Lucas Shabalala
Thulani Shabalala
Thandiswa

Producer:

Vocals (Track 2)
Performer (Track 11)
Vocals (Track 3)
Vocals (Track 8)
Performer (Track 11)
Guitar & Vocals (Track 7)
Performer (Track 11)
Performer (Track 11)
Vocals
Vocals
Vocals (Track 3)
Vocals (Track 4)
Vocals (Track 5)
Vocals
Performer (Track 11)
Performer (Track 11)
Vocals
Vocals
Vocals

Vocals
Performer (Track 11)

Mitch Goldstein,
Joseph Shabalala,
Martin Walters

43) ILEMBE: OUR TRIBUTE TO KING SHAKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

O Mmu Beno Mmu
Kuyafundw' Osizini (Ilembe)
Vela Nsizwa
Let's Do It
Umon' Usuk' Esweni
Sizobalanda
This Is The Way We Do
Iphel' Emasini
Asekhon' Amatshitshi
Hlala Nami
Prince Of Peace
Iphel' Emasini (Nature Effects)

UK Issue


US Issue

Abednego Mazibuko
Albert Mazibuko
Russel Mthembu
Joseph Shabalala
Msizi Innocent Shabalala
Sibongiseni Lucas Shabalala
Thulani Shabalala

Producer:

Vocals
Vocals
Vocals
Vocals
Vocals
Vocals
Vocals

Joseph Shabalala