JULIE FOWLIS

 

Albums recorded by Julie Fowlis, including release dates and UK & US
CD availability through Amazon.

 

Available on this page:
• link to a web-site specific to this artist - click on the name above
• album track-listing and personnel details - click on album title
• brief biographical details - click on person's name (uses a pop-up)
• large cover scan - click on album cover (uses a pop-up)
• buy from Amazon in the UK or USA, direct from Amazon or through
  Amazon Marketplace. As an Amazon Associate I earn from qualifying
  Amazon purchases through commission so links may generate a payment.
  Click on the album title in the table below and then click on the appropriate
  Amazon button below the cover scan.

No

TITLE

RELEASED

1

Mar A Tha Mo Chridhe (As My Heart Is)

01/05

2

Cuilidh

03/07

3

Uam

10/09

4

Live At Perthshire Amber

01/11

5

Gach Sgeul [Every Story]

02/14

6

Alterum

10/17


If you came straight to this page, click on the button below to explore the rest of this site: there are album lists for over 800 artists, links to a wide range of music-related sites (magazines, record companies, shops & equipment manufacturers for example) and HiFi-related sites (mainly manufacturers).

1) MAR A THA MO CHRIDHE (AS MY HEART IS)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Oganaich Uir A Rinn M' Fhagail
Tha Mo Ghaol Air Aird A' Chuan
Biodh An Deoch Seo 'n Laimh Mo Ruin
Jigs And Reels
Tha Caolas Eadar Mi's Iain
Ged A Sheol Mi Air M' Aineol
Reels
Mo Bhean Chomain
Puirt
A Mhaighdeannan's A Mhnathan Og
Strathspey And Reels
Moladh Uibhist


Muireann Nic Amhlaoibh
Eamon Doorley
John Doyle
Julie Fowlis
Allan Henderson
Ingrid Henderson
John McCusker

Producer:

Vocals

Bouzouki, Fiddle
Guitar
Vocals, Whistle, Pipes
Fiddle
Backing Vocals
Viola

2) CUILIDH

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hug Air A Bhonald Mhoir
Mo Ghruagach Dhonn
A T-Aparan Goirid's A T-Aparan Ur: Oran Do Sheasaidh Bhalle Raghnaill
Ille Dhuinn, 'S Toigh Leam Thu
Puirt-a-beul Set 'S Toigh Leam Fhin Buntata 'S Im/
Tha Fionnlagh Ag
Set Of Jigs
Mo Dhomhnallan Fhein
Turas San Lochmor
Oran Nan Raiders
Bodaich Odhar Hoghaigearraidh
Mo Bheannachd Dhan Bhaillidh Ur
Aoidh, Na Dean Cadal Idir


Eamon Doorley
John Doyle
Julie Fowlis
Donnchadh Gough
Mark Kelly
Iain MacDonald
Kathleen MacInnes
James MackIntosh
Norrie MacIver
Ross Martin
John McCusker
Michael McGoldrick
Martin O'Neill
Donald Shaw
Chris Thile

Producer:

Bouzouki, Fiddle, Gouzouki
Guitar
Vocals, Melodeon, Whistle
Bodhran
Guitar
Flute
Backing Vocals
Percussion
Backing Vocals
Guitar
Fiddle, Viola
Whistle, Uilleann Pipes
Bodhran
Piano, Accordion, Harmonium
Mandolin

3) UAM

1.


2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.


10.

11.
12.

13.

M' fhearann saidhbhir (My Land Is Rich)/
Nellie Garvey's/'G ioman Nan Gamhan s Mi Muladach/
Jerrys Pipe Jig
Bothan Àirigh am Bràigh Raithneach
(A Sheiling On The Braes Of Rannoch)
Wind Snd Rain
Thig Am Bàta (The Boat Will Come)
A Chatrion' Òg (Young Catriona)
Hé Gràdh, Hò Gràdh
Cò Nì Mire Rium? (Who Will Flirt With Me?)/
Trip To Galway
A Chiad Cheum (The First Step)
Brògan Ùr Agam A-nochd (I Have New Shoes Tonight)/The Cat And The Dog/Mu Chuachag 's Laghach Thu (My Beloved You Are So Nice)
Rugadh Mi 'teis Meadhan Na Mara (Me Zo Ganet É Kreiz Er Mor/I Was Born In The Midst Of The Sea)
Bodachan Cha Phòs Mi
A Mhic Dhùghaill 'ic Ruairidh
(Son Of Dougal, Son Of Ruairidh)
Hò Bha Mi, Hè Bha Mi (Hò I Was, Hò I Was)


Tony Byrne
Duncan Chisholm
Phil Cunningham
Éamon Doorley
Tom Doorley
Jerry Douglas
Julie Fowlis
Michelle Fowlis
Allan MacDonald
Martin O'Neill
Eddi Reader
Sharon Shannon
Mary Smith
Ewen Vernal

Producer:

Guitar, Backing Vocals
Fiddle, Backing Vocals
Piano, Accordion
Bouzouki, Backing Vocals
Flute
Lap Steel Guitar
Vocals, Oboe, Whistle
Backing Vocals
Highland Bagpipes, Backing Vocals
Bodhran, Percussion
Vocals (Track 3)
Accordion
Vocals (Tracks 6,11)
Bass

Éamon Doorley, Julie Fowlis

4) LIVE AT PERTHSHIRE AMBER

1.


2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Hò Bha Mi, Hé Bha Mi
M' fhearann Saidhbhir/Nellie Garvey's/
'G Ioman Nan Gamhan 's Mi Muladach/
Jerry's Pipe Jig
Òganaich Uir A Rinn m' Fhàgail
A Chatrion' Òg
Tha Brògan ùr Agam A-Nochd/The Cat And The Dog/
Mo Chuachag 's Laghach Thu
Lon-dubh
Turas San Lochmor
Biodh An Deoch Seo 'n Làimh Mo Rùin
Tunes set: The Thatcher/Peter Byrne's/
The Soup Dragon/Isaac's Welcome To The World
Rugadh Mi 'Teis Meadhan Na Mara
Hùg Air a' Bhonaid Mhir
Tunes And Puirt-A-Beul set: Thornton Jig/
Chloe's Passion/Are You Ready Yet?/
'S Toig Leam Fhn Buntàta 's m/
Tha Fionnlagh Ag Innearadh/
Thug Oiridh Thiridh Thairidh
Pabay Mhòr [feat' ]


Tony Byrne
Duncan Chisholm
Éamon
Julie Fowlis
Dougie MacLean
Martin ONeill

Producer:

Vocals (Track 13)

 

Recorded live at Pitlochry Festival Theatre, Port Na Craig, Pitlochry, Scotland during Perthshire Amber Festival on 29 October 2010

5) GACH SGEUL [EVERY STORY]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

A Ghaoil, Leig Dhachaigh Gum Mhathair Mi
(Love, Let Me Home To My Mother)
Danns' A Luideagan Odhar
(Dance Dun-Coloured Slattern)
An Roghain Dain Do Eimhir Xxii
(The Choice)
Smeorach Chlann Domhnaill
(The Mavis Of Clan Donald)
Do Chalum
(To Calum)
Cadal Ciarach Mo Luran
(Sleep Well My Beloved)
Puirt-A-Beul Set: Ribinnean Riomhach
(Beautiful Ribbons)
Oran Fir Heisgeir (Gura Mis' Tha Fo Mhighean)
(The Song Of Fear Heisgeir)
Siud Thu 'Ille Ruaidh Ghallain
(There You Go, Handsome Red-Haired Youth)
Puirt-A-Buel Set: Fodor Dha Na Gamhna Beaga
(Fodder For The Small Stirks)
An Ron (The Seal)/Ann An Caolas Od Odram
(In The Narrow Of Od Odram)


Tony Byrne
Duncan Chisholm
Eamon Doorley
Tom Doorley
Julie Fowlis
Lauren MacColl
James Duncan MacKenzie
Karen Matheson
Michael McGoldrick

Martin O'Neill
Bethany Reid
Jenna Reid
Ro Rowan
Iain Sandilands
Donald Shaw
Sarah-Jane Summers
Ewen Vernal

Producer:

Guitar
Fiddle
Bouzouki
Flute (Tracks 3,7,8)
Vocals
Fiddle & Viola (Tracks 1,5,10)
Highland Pipes (Track 10)

Backing Vocals (Tracks 4,9,11)
Whistle & Uilleann Pipes (Tracks 2,4,9), Bodhrán (Track 7)
Bodhrán (Tracks 4,9)
Fiddle & Viola (Tracks 1,5,10)
Fiddle & Viola (Tracks 1,5,10)
Cello
Percussion
Harmonium, Piano Accordion
Fiddle & Viola (Tracks 1,5,10)

Double Bass

6) ALTERUM

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

A Phiuthrag 'S A Phiuthar (O Sister, Beloved Sister)
Camariñas
Fear A' Bhrochain/Dómhnall Binn
(The Porridge Man/Sweet-voiced Donald)
Dh'èirich Mi Moch, B' Fheàrr Nach Do Dh'àirich
(I Arose Early, Would That I Hadn't)
Go Your Way
Dh'irich Mi Moch Madainn Chethar
(I Arose Early On A Misty Morning)
Windward Away
Thèid Mi Do Loch Àlainn (I'll Go To Lochaline)
Òran An Ròin (Seal Song)
An Aghaidh Fàilte Na Mòr-thr
(Response To Fàilte Na Mòr-thr)
Cearcall Mun Ghealaich (Circle About The Moon)


Tony Byrne
Mary Chapin Carpenter
Duncan Chisholm
Éamon Doorley

Julie Fowlis

Kobus Frick
Greg Lawson
Rhoslyn Lawton
Su-a Lee
Dónal Lunny
Michael McGoldrick

Aoife Ni Bhriain

Muireann Nic Amhlaoibh
Donald Shaw
Fiona Stephen

Producer:

Guitar
Vocals (Tracks 1.7)
Fiddle (Tracks 2-4.7,10)
Bouzouki, Percussion & Viola
(all Track 6)
Vocals, Shruti Box, Ukulele,
Low Whistle (Tracks 6,10)
Violin (Tracks 1,4,8)
Violin (Tracks 1,4,8)
Viola (Tracks 1,4,8)
Cello (Tracks 1,4.7,8)
Bodhràn (Track 10)
Flute (Tracks 3,8),
High Whistle (Track 6)
Viola (Tracks 2,8),
Harmonica (Track 2), Fiddle (Track 8)
Vocals (Tracks 6,11)

Piano, Harmonium
Violin (Tracks 1,4,8)

Éamon Doorley, Julie Fowlis